Algemene Voorwaarden Eastline Jobs

Eastline Jobs is de handelsnaam van Eastline HRM Personeelsdiensten BV

Toepasselijkheid

 1. De relatie tussen Eastline Jobsen de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Eastline Jobs betrekking hebbend op het werven en selecteren van personeel in welke vorm dan ook.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten van de opdrachtgever, tenzij afwijkende bepalingen schriftelijk door Eastline Jobs aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

 Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst 

 1. Nadat de opdrachtgever Eastline Jobs een opdracht tot werving & selectie verstrekt, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging.
 2. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever zijn/haar curriculum vitae van Eastline Jobs heeft toegestuurd gekregen (mail of post), of wanneer de kandidaat door Eastline Jobs mondeling is voorgesteld.
 3. Voor elke kandidaat door Eastline Jobs geïntroduceerd en door de opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is de opdrachtgever aan Eastline Jobs het volledige honorarium verschuldigd.
 4. Indien de opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient de opdrachtgever Eastline Jobs hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.

 Tariefstelling

 1. Eastline Jobs werft en selecteert op basis van “No cure No pay”.
 2. Voor een geslaagde uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door Eastline Jobs een honorarium in rekening gebracht van 20% van het bruto jaarinkomen.
 3. Alle door Eastline Jobs opgegeven honoraria zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Onder een geslaagde uitvoering van een opdracht verstaat Eastline Jobs het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij de opdrachtgever.
 5. Onder het bruto jaarinkomen verstaat Eastline Jobs alle vastgelegde inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e en 14e Indien een kandidaat een variabele bonus / provisie regelingen en/of toeslagen ( kan) ontvangt(en) en deze in het contract staat rekenen wij een vast bedrag van één extra bruto maandsalaris.
 6. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt het honorarium berekend op basis van een volledige werkweek (min 36 uur- 40 uur), zoals bij de opdrachtgever gebruikelijk is.
 7. Indien de werkgever een door Eastline Jobs aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de werkgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende werkgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddeling fee overeenkomstig het gestelde in artikel 5b van deze algemene voorwaarden. 

(Tussentijdse) Beëindiging of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de omschrijving van de functie gedurende de overeenkomst dusdanig door de opdrachtgever wordt gewijzigd dat daardoor ook de eerder vastgestelde functieanalyse en beoordeling vereiste dienen te worden gewijzigd of door intrekking van de overeenkomst anders dan het vervullen van de functie door de opdrachtgever of derden, vergoedt de opdrachtgever aan Eastline Jobs daarmee gepaard gaande (meer)kosten met een minimum van 20% van de totale werving & selectie fee.
 2. Indien de door Eastline Jobs geselecteerde kandidaat zelf binnen de wettelijk toegestane proeftijd na indiensttreding zelf de organisatie verlaat, wordt 25% van de werving & selectie fee gerestitueerd. 

Einde overeenkomst

 1. Een opdracht tot werving en selectie eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging -:
 2. met het door de opdrachtgever aan een kandidaat voor de functie gedane en door deze aanvaarde aanbod tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
  B. indien Eastline Jobs ondanks herhaalde pogingen en na verstrijken van een periode van maximaal zes maanden (of na verstrijken van enig ander tussen partijen schriftelijk overeengekomen periode), er niet in is geslaagd om de vacature conform de opdracht te vervullen;
  C. indien de functie is vervuld met een kandidaat van de opdrachtgever of ander extern bureau. 

Betaling

 1. De opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum. Reclamaties moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Eastline Jobs zijn ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Eastline Jobs gerechtigd vertragingsrente ter grootte van 1,5% per kalendermaand in rekening te brengen. Blijft de opdrachtgever ook na de aanmaning in gebreke tot betaling, dan is Eastline Jobs gerechtigd alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten door te berekenen met een minimum van € 250,=
 3. Het in de artikelen 5a t/m 5d omschreven honorarium, vermeerderd met de BTW (21%), wordt gefactureerd op de datum van contract ondertekening, doch uiterlijk op de dag van indiensttreding van de geselecteerde kandidaat bij de opdrachtgever.
 4. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk. Eastline Jobs zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Eastline Jobs tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Eastline Jobs samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
 6. Eastline Jobs sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade /verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
 7. Eastline Jobs houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra de opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
 8. Het is de opdrachtgever verboden informatie/gegevens van voorgestelde kandidaten te vertrekken aan de derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van een bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in 5 b van de Algemene Voorwaarden
 9. Op alle met Eastline Jobs gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of werkgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
 10. Bij verschillen van inzicht tussen Eastline Jobs en de opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.

Open chat
1
Wat kan ik voor u doen?
Hi. My name is Herman.
How can I help you?